» Ajankohtaista
» Kummipelaajat
» Yhdistyksen säännöt
» Puheenjohtaja
» Kapteeni
» Ladykapteeni
» Senioritoimikunta
» Naistoimikunta
» Klubitoimikunta
» Junioritoimikunta
» Kilpailutoimikunta
» Kenttätoimikunta
» Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset
» Jäsenasiat
» Toiminnanjohtaja
» Uutisarkisto
» VAG Blogi

Yhdistyksen säännöt

Vaasan Golf r.y.:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Vaasan Golf r.y - Vasa Golf r.f. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin harrastamista toiminta-alueellaan. Tar­koitustaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä golfkenttää jäsentensä käyttöön ja järjestämällä harjoituksia, koulutusta, kilpailuja, kokouksia ja muita tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa klubiravintolatoimintaa korkeintaan yhdessä toimipaikassa.

 

3 §

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus hakemusten perusteella. Varsinainen jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, jotka määrätään yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaksi vuodeksi. Yhdistykseen voidaan kannattavaksi jäseneksi valita yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjasen maksaa vuosittain kannatusmaksua, jonka suuruuden syysko­kous määrää. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka yhdistys katsoo siihen ansioituneeksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannattavat jäsenet. Kunniajäsen valitaan  hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsen ei maksa liittymis- eikä jäsenmaksua.

 

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.

     Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen kokouksessa eronneen toimikauden loppuajaksi.

     Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

     Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

5 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

-                     valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan

-                     toteuttaa yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

-                     kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat

-                     hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa

- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista jäsenten ottamista ja erottamista kos­kevat asiat

-                     edustaa yhdistystä kolmatta osapuolta tai yhdistyksen jäsentä vastaan sekä edustaa yhdistystä niiden liittojen ja yhdistysten kokouksissa, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä

-                     laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio  tulevalle toimintavuodelle syyskokouksen hyväksyttäväksi

-                     laatia kevätkokoukselle kertomus yhdistyk­sen edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää yhdistyksen tilintarkstajien tarkastetta­vaksi yhdistyksen tilit kaikkine tarpeellisine selvityksineen

-                     ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

 

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa.

 

7 §

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenteri-vuosittain. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on jätettävä ennen helmikuun 15. päivää tilin-tarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

 

 

 

 

8 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään kaksi varsinaista kokousta, joista syyskokous pidetään marraskuun ja kevätkokous huhtikuun aikana.

     Sääntömääräisten kokousten ajasta ja pai-kasta sekä esille tulevista asioista ilmoitetaan seuran jäsenille joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai vähintää kahdessa paik­ka­kunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdes­sä julkaistulla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen ylimääräi­sistä kokouksista ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kun varsinaisistakin kokouk­sista.Yhdistyksen kokouksessa hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja ja virkailijat on valittu.

     Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian seuran syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esi­tys hallituksen puheenjohtajalle lokakuun 1. päivään syyskokousta ja maaliskuun 1. päivään mennessä kevätkokousta varten.

 

9 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-                     suoritetaan katsaus kuluvan vuoden toi­min­taan ja varainhoitoon

-                     hyväksytään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talous-arvioksi

-                     päätetään jäsen-, liittymis- ja kannatusmaksujen  suuruudet

-                     päätetään puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudesta

-                     päätetään tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta

-                     valitaan seuraavaa toimikautta varten hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

-                     valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet

-                     käsitellään muut hallituksen valmistelemat sekä kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-                     hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta

-                     edellisen toimintavuoden tilit ja tilintar-kastajien kertomus

-                     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille tilien ja hallinnon osalta

-                     käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat

 

11 §

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

     Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 

12 §

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Yhdistyksen kannattavalla jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

     Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi lain tai näiden sääntöjen toisin määrätessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ja lippuäänes­tyk­sissä ratkaisee tasatuloksen arpa. Äänestys on avoin, ellei vähintään viisi jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

     Yhdistyksen hallituksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

     Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat nimikirjoituksellaan ja jonka kaksi kokouksessa olevaa jäsentä tarkastaa ja oikeaksi todistaa.

     Hallituksen kokouksissa pidettävät pöy­täkirjat tarkastaa ja hyväksyy seuraava hallituksen kokous.

 

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa.

     Tullakseen hyväksytyksi on muutoksen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

 

 

14 §

Yhdistyksen purkautuessa päättää yhdistyksen purkamiskokous yhdistyksen varojen käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla.

 

15 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

16 §

Edellisten sääntöjen voimassa ollessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät entisinä.